STORITVE, KI JIH IZVAJA VDC Ajdovščina – vipava

VDC nudi uporabnikom socialno varstvene storitve tako v obliki dnevnega varstva kot tudi celodnevnega programa. Poleg socialnovarstvenih storitev se med obema programoma prepletajo tudi vse bolj potrebne in prisotne zdravstvene storitve.
Dnevni program poteka v enoti VDC Ajdovščina in enoti VDC Vipava, Gradiška cesta 7 in zajema:

 • vodenje
 • varstvo
 • zaposlitev pod posebnimi pogoji

Zgolj na kratko povzamemo, da pomenijo vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju postopki in opravila so namenjeni ohranjanju pridobljenih znanj in delovnih spretnosti, pridobivanju novih socialnih in delovnih navad, uresničevanju lastnih idej in ustvarjalnosti, stimuliranju občutka koristnosti in samopotrditve ter delovnemu in socialnemu udejstvovanju.

Celodnevni program poteka v BE Vipava, ki je v prvem nadstropju Enote Vipava in v stanovanjski skupini v večstanovanjskem bloku Ob Beli 9, Vipava in zajema:

 • osnovno oskrba
 • socialno oskrba
 • zdravstveno oskrba

V celodnevnem programu izvajamo socialnovarstvene storitve osnovne in socialne oskrbe, zdravstvene storitve in posebne oblike varstva. Posebne oblike varstva pa so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.

Storitve izvajamo v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 45/2010, 104/2011) ter Pogodbe o financiranju socialnovarstvenih storitev sklenjene za posamezno koledarsko leto z MDDSZ.

Za realizacijo uporabnikovih želja, nagnjen, hotenj, želja po samouresničitvi, samopotrditve skozi različna udejstvovanja se poslužujemo različnih dejavnosti in metod dela.

Zaradi finančnih omejitev uporabnikom ne moremo uresničiti prav vseh želja. Vsi projekti, ki se izvajajo v VDC izven zavoda pomenijo nadstandardne programe, za katere pridobivamo sredstva na različne načine in sicer preko lastnega dela, donacij, sponzorstev in prispevka uporabnikov oz. njihovih zakonitih zastopnikov.

Velik poudarek dajemo okolju v katerem delamo in živimo, zato se trudimo k čim večji prepoznavnosti odraslih oseb s posebnimi potrebami in se zato čim pogosteje vključujemo v aktivnosti, ki se dogajajo v naši okolici. Okrepili in poglobili smo tudi sodelovanje z ustanovami, društvi in drugimi inštitucijami v naši okolici.

Pri našem delu izhajamo iz predpostavke, da mora biti vsak uporabnik deležen enake obravnave ob upoštevanju njegove drugačnosti in individualnosti.

Uporabnikom se skušamo čim bolj približati in njim zagotoviti:

 1. dostopno okolje s čim manj hrupa in ostalih motečih dejavnikov,
 2. ohranjanje psihofizičnih sposobnostmi z aktivnostmi,
 3. prilagoditve dela v institucionalnem varstvu,
 4. ohranjanje bivanja v njim znanem okolju
 5. prilagoditev urnika dela v VDC-ju glede na potrebe uporabnikov
 6. homogenost posameznih skupin,
 7. primerne vsebine dela prilagojene skupini in posamezniku vključenim v skupino,
 8. zasebnost in intimnost uporabnikov
 9. primerne prostorske pogoje (delavnica, soba za sproščanje, za aktivnost, počitek)
 10. ustrezno strokovno podporo in zdravstveno oskrbo.
Skip to content