DIREKTOR

Direktor VDC Ajdovščina- Vipava organizira in vodi strokovno delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Imenuje in razrešuje ga svet zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v katerem ima zavod sedež. Ima petletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja.

Od 5.2.2023 je direktorica VDC Ajdovščina – Vipava Ivana Lavrenčič (1. mandat: 2023-2028).

Za zagotovitev učinkovitega vodenja in poslovanja ima direktor na voljo posvetovalni telesi: strokovni svet ter svet uporabnikov, zakonitih zastopnikov oz. skrbnikov.