VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI (VVZPP)

Socialno varstveno storitev Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (VVZPP) VDC Ajdovščina – Vipava izvaja na dveh lokacijah:

  • v Ajdovščini (Pot v Žapuže 13a) od leta 1982 in
  • v Vipavi (Gradiška cesta 7) od leta 2003.

Uporabnik se v storitev vključi na podlagi dogovora, ki ga sklene z zavodom. Program in vsebina VVZPP se načrtuje in izvaja z načeli stroke. Povezano, skupaj z uporabniki in za njih. To načelo zasledujemo z izdelavo in evalvacijami osebnih načrtov ter rednim, kontinuiranim spremljanjem uporabnikov. Cilj programa je ohranjanje čim bolj samostojnega življenja, (samo)spoštovanja in zadovoljstva ter zagotavljanje podpore in pomoči tam, kjer jo uporabnik potrebuje. Vse to počnemo pristno in iskrivo.

VDC Ajdovščina – Vipava storitev VVZPP opravlja na podlagi Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Dejavnost VVZPP je organizirana in se izvaja tako, da uporabnikom omogoča ohranjanje pridobljenih in širitev novih znanj in delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti, vzpodbuja samostojnost, občutek samopotrditve in ohranjanje dobre kakovosti življenja uporabnika. Uporabnikom omogoča tudi nagrajevanje za opravljeno delo.

VVZPP zajema standardne storitve med katere sodi:

  • socialna oskrba (vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji) ter
  • osnovna oskrba (bivanje, prehrana, tehnična oskrba in prevozi).

Nadstandardne storitve

Poleg standardnih storitev VDC Ajdovščina – Vipava izvaja tudi nadstandardni obseg in aktivnosti za dvig kakovosti življenja. Želje in potrebe naših uporabnikov so zelo raznolike, večinoma pa imajo zaradi svojih dodatnih gibalih in senzornih ovir bistveno manj možnosti za samouresničitev. Prav zato, seveda ob upoštevanju njihovih želja in interesov, uporabnike spodbujamo in podpiramo pri vključevanju v številne programe in vsebine za dvig kakovosti življenja, ki jih izvajamo sami ali s pomočjo zunanjih sodelavcev. Nadstandardni obseg storitve zajema daljši čas trajanja storitve, izvedbo prostočasnih in kreativnih aktivnosti izven storitve ter letovanja, športna in kulturna udejstvovanja.

Izdelki in delo

Velik poudarek dajemo ustvarjalnim delavnicam v okviru katerih nastanejo mnogi uporabni in okrasni izdelki, namenjeni tudi za prodajo. Zlasti smo znani po izdelavi raznolikih voščilnic za vse priložnosti, tekstilnih izdelkih in izdelkih iz gline. Nekaj uporabnikov je vključenih v integrirano obliko zaposlitve. Drugi pa opravljajo stalna in priložnostna kooperantska dela. Gre za enostavna dela za proizvodne dejavnosti različnih podjetij, ki omogočajo uporabnikom ohranjanje pridobljenih znanj in razvoj novih delovnih sposobnosti, predvsem pa jim krepijo samospoštovanje in dajejo občutek družbene koristnosti.

Povezovanje in vključevanje v družbeno okolje

Veliko časa namenimo zdravemu življenju, gibanju in športnemu udejstvovanju. Redno obiskujemo balinarski krožek, imamo različne pohodne skupine, kolesarimo ter se udeležujemo športnih tekmovanj. Velik poudarek dajemo medgeneracijskemu sodelovanju ter povezovanju z lokalnim in širšim družbenim okoljem. Sodelujemo z OŠ, Ljudsko univerzo, vrtcem, knjižnico ter različnimi društvi in posamezniki.