UPRAVIČENCI

V storitve, ki jih izvaja VDC Ajdovščina – Vipava se lahko vključijo odrasle osebe (po dopolnjenem 18. letu) z motnjami v duševnem in telesnem razvoju (senzorne motnje, gibalna oviranost) oz. osebe s kombiniranimi motnjami.

Upravičence natančno določata 8. in 10. člen Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev: odrasle osebe z lažjo, zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju ter osebe z več motnjami.

Upravičenost se izkazuje z odločbo pristojnega organa oz. izvedenskim mnenjem pristojne komisije, ki se izda v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih.

Storitev se prilagodi upravičencu glede na njegove primarne oz. prevladujoče motnje, ob upoštevanju ostalih zdravstvenih, psiholoških, socialnih in drugih potreb.