POSTOPEK SPREJEMA IN PROŠNJA

Celotni postopek sprejema v VDC Ajdovščina – Vipava (za storitev Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter storitev Institucionalnega varstva odraslih) poteka v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva ter Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev. Postopek za uveljavitev storitve se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika oz. skrbnika:

Postopek za sprejem se začne z vložitvijo prošnje:

Prošnji se dodajo obvezne priloge:

  • Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju za uveljavljanje pravide do socialno varstvene storitve, ki ne sme biti starejše od enega meseca.
  • Odločba pristojnega organa oziroma izvedensko mnenje pristojne komisije, izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih
  • Na vpogled se predloži potrdilo o državljanstvu in stalnem bivališču
  • V primeru vloge za sprejem v storitev IVO se prošnji priloži izjavo o načinu plačila storitve s strani tretje osebe.

Podpisano prošnjo vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik oz. skrbnik.
Prošnja se pošlje po pošti ali odda osebno v zavodu – na upravi ali pri vodji enote.
Komisija za sprejem, premestitev in odpust VDC Ajdovščina – Vipava prošnjo obravnava in umesti uporabnika na seznam čakajočih za sprejem.
Ko je na voljo prosto mesto za sprejem uporabnika se z njim sklene Dogovor o vključitvi v storitev VVZPP. V dogovoru, ki ga z VDC Ajdovščina – Vipava podpiše uporabnik oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik, se določi konkreten obseg storitve.
V 30. dneh po vključitvi v storitev VDC Ajdovščina – Vipava z upravičencem izdela individualni načrt, v katerem opredeli podrobnosti izvajanja storitve ter ga obdobno (najmanj vsaki dve leti) evalvira ter skladno s spremembami tudi izvaja.

Prošnja mora biti popolna, kar pomeni, da je vložena skladno z opisanim postopkom in vključuje vse navedene priloge. V primeru nepopolne prošnje, VDC Ajdovščina – Vipava vlagatelja pozove, da v roku 15 dni od prejema poziva k dopolnitvi prošnje, le-to ustrezno dopolni.

Če želi uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik vložiti prošnjo v več zavodov hkrati, vloži prošnjo v prednostni zavod in v njej navede, v katere zavode bi še želel biti sprejet.

V kolikor uporabnik potrebuje sprejem tudi v storitev Institucionalnega varstva odraslih oseb (IVO), se prošnja vloži ločeno.

Dodatne informacije v zvezi z vključitvijo:
– VVZPP Vipava: Darja Potočnik – vodja enote / 05 9200 524 / vipava@vdcajvi.si
– VVZPP Ajdovščina: Matejka Štrukelj – vodja enote / 05 9200 530 / ajdovscina@vdcajvi.si
– IVO: Mirjam Tozan Jejčič – vodja enote / 040 805 562 / ivo@vdcajvi.si