PLAČILO IN CENIK

Za storitev Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (VVZPP) so uporabniki oproščeni plačila (skladno z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev).

Storitev Institucionalnega varstva odraslih (IVO) je za uporabnike plačljiva:

  • Uporabnik je zavezan k plačilu storitve na podlagi veljavnega cenika.
  • Cena oskrbe za uporabnika je cena, ki jo za storitev institucionalnega varstva v bivalni enoti sprejme Svet VDC Ajdovščina – Vipava, potrdi pa pristojno Ministrstvo za solidarno prihodnost.
  • Cena je oblikovana skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanju cen socialno varstvenih storitev ter veljavnimi normativi.
  • Cena oskrbnega dne za uporabnika vključuje stroške vseh osnovnih artiklov namenjenih bivanju, prehrani, osnovni in zdravstveni negi ter osnovni oskrbi, razen osebnih oblačil in obutve.
  • Cena ne vključuje nadstandardnih storitev in izdelkov po želji uporabnika.
  • V primeru, da uporabnik nima zadostnih sredstev za kritje celotnih oskrbnih stroškov institucionalnega varstva, ob podpisu tega dogovora oz. v postopku sprejema, odda vlogo za delno oprostitev plačila storitve pri krajevno pristojnemu Centru za socialno delo (CSD).